top of page

Infliction 17: I'm Into You and I'm Not Sorry - Ch. 3

Nagbabasa si KC habang nakaupo sa Laurent's lounge at napapalipas ng oras. It was only almost noon, pero hindi siya mapakali dahil kaninang madaling araw, ni hindi siya makapaniwalang pumayag si Mori na magkita sila. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

58 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page