top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 32

After four days of being confined, Irina was finally given a go signal to discharge. She already felt okay, ni hindi na nga niya nararamdaman na may opera pala siya. Minsan, nakalilimutan niya that she was overworking already. Nagsimula nang pagtrabahuhan ni Irina ang mga pending na task niya sa isang online job na nakuha niya simula nang bumalik siya sa condo. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page